II.DOCUMENTE NECESARE OBŢINERII:

-Certificatului de Urbanism

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism
(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:

1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

 

Autorizaţiei de Construire

A. Documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C.

I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor(Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund)

2. Memoriu

2.1. Date generale:
Descrierea lucrărilor care fac obiectul Documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, făcându-se referiri la :
– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;
– clima şi fenomenele naturale specifice;
– geologia şi seismicitatea;
– categoria de importantă a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialităţi
Descrierea lucrărilor de:
– arhitectura;
– structura;
– instalaţii;
– dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;
– amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexă la cererea pentru autorizare:
– suprafeţele – construită desfăşurata, construită la sol şi utilă;
– înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;
– volumul construcţiilor;
– procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;
– coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice – D.T., în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2^1) şi (2^3) întocmite de verificatori de proiecte atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aleşi de investitor.

2.5.5. Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructură edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz :
– Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,
-Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,
-Ministerului Sănătăţii Publice,
-Ministerului Culturii şi Cultelor,
-Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
-Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii
-alte organisme interesate,
stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant.

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate – şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

 

ÎI. Piese desenate

1. Planuri generale
1.1 Plan de încadrare în teritoriu
– plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial

1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei
– plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:
* imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
* amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;
* cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);
* denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
* sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
* accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;
* planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.

1.3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

 

2. Plânse pe specialităţi
2.1. Arhitectura
Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:
– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
– planurile acoperişurilor – terasa sau şarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
– secţiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului – cotele la coama şi la cornişa -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătura construcţiile proiectate;
– toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
– în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundaţiilor
Se redactează la scara 1:50 şi va releva:
– modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
– măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătura construcţiile proiectate.
2.2.2. Detalii de fundaţii
2.2.3. Proiect de structură complet
Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri.
2.3. Instalaţii
2.3.1. Schemele instalaţiilor
Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.
2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice
În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologi
B. Documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare – D.T.A.D.

 

I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţata:
– scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;
– descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
– menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;
– fotografii color – format 9 x 12 cm – ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
– descrierea lucrărilor care fac obiectul Documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.

ÎI. Piese desenate
1. Plan de încadrare în teritoriu
– planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmita la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.

2. Plan de situaţie a imobilelor
– planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmita la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

● parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
● amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;
● modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
● sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
● plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare.
Pe planşa se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse – plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.
3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.
4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate
Plansele se vor redacta la o scară convenabilă – 1:100 sau 1:50 – care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existenţe:
– planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;
– principalele secţiuni: transversală, longitudinala, alte secţiuni caracteristice, după caz;
– toate faţadele.
În situaţia în care desfiinţarea necesita operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi Documentaţia tehnică – D.T. de organizare a lucrărilor.

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii ÎI “Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

 

   C. Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor – D.T.O.E.

Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor D.T.O.E. este necesară în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii.
Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:

I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
– descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;
– asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;
– asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;
– precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;
– precizări privind protecţia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fiselor tehnice întocmite în Documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii – D.T.A.C. sau D.T.A.D., după caz.

ÎI. Piese desenate
Plan general
a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia;
b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al Documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii ÎI “Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

-Aprobare documentaţii PUZ

– Cerere aprobare PUZ
– Certificat de urbanism
– Aviz de oportunitate întocmire PUZ + RLU
– Avizele solicitate în avizul de oportunitate intocmire PUZ
– Documentatie PUZ + RLU
– Consultarea populatiei